สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ขอแจ้งประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 👩‍🏫 สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 เมษายน 2565 (รายละเอียดตามประกาศ) หากไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ สหกรณ์ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 🌻

Read more

เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 🥰 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ได้รับรางวัลจากจังหวัดยโสธรและสำนักสหกรณ์จังหวัดยโสธร จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 🥳

เนื่องในวันสหกรณ์แห่[…]

Read more

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ขณะนี้ทางบริษัทอาคเนย์ฯ ที่สหกรณ์ได้ทำประกันด้วย จะโอนความคุ้มครองไปยังบริษัทอื่น ซึ่งทำให้หมดความคุ้มครองทุกกรณี โดยทางบริษัทใหม่จะยกเลิกการคุ้มครองกรมธรรม์ในสิ้นเดือน ก.พ.นี้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุ[…]

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ชุดที่ 52 ประจำปี 2565 แทนตำแหน่งว่าง

Read more

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกฤษณะ ได้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการฯ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และข้าราชการตำรวจ

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำก[…]

Read more