เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด สหกรณ์ฯ ได้มีประกาศ ” เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 ” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสหกรณ์ได้ครับผม😃😃🥰

Read more

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ได้มีประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ จาก 4.00 บาทต่อปี เป็น 3.50 บาทต่อปี มีผลบังคับใช้แต่วันที่ 1 ก.ค.2565 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ😀😃

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออ[…]

Read more

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ เรื่อง ความคุ้มครองประกันภัย ของ บมจ อาคเนย์ประกันภัย จะสิ้นสุดความคุ้มครองในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป สมาชิกสหกรณ์ท่านใดที่มีผลตรวจ RT-PCR หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครอง ไม่สามารถยื่นส่งเคลมประกันได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ […]

Read more