สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด เลขที่ 3 ถ.ตำรวจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045/711862 โทรสาร 045-711862