หน้าแรก

ประธานคณะกรรมการ

พล.ต.ต.ภิรม  สวนทอง

ประธานกกรรมการ

กระดานสนทนา

Add new topic

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์เป็น 3.5%

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  2565

ประเภทเงินกู้

ร้อยละ

เงินกู้สามัญ 7.75
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75
เงินกู้พิเศษ 7.75

ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  2560

Loading poll ...

Counter

008940
Users Today : 6
Users Yesterday : 11
Users Last 7 days : 62
Users This Month : 249
Users This Year : 1165
Total Users : 8940