เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด สหกรณ์ฯ ได้มีประกาศ ” เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 ” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสหกรณ์ได้ครับผม😃😃🥰

Read more

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ได้มีประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ จาก 4.00 บาทต่อปี เป็น 3.50 บาทต่อปี มีผลบังคับใช้แต่วันที่ 1 ก.ค.2565 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ😀😃

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออ[…]

Read more

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ เรื่อง ความคุ้มครองประกันภัย ของ บมจ อาคเนย์ประกันภัย จะสิ้นสุดความคุ้มครองในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป สมาชิกสหกรณ์ท่านใดที่มีผลตรวจ RT-PCR หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครอง ไม่สามารถยื่นส่งเคลมประกันได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ […]

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ขอแจ้งประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 👩‍🏫 สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 เมษายน 2565 (รายละเอียดตามประกาศ) หากไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ สหกรณ์ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 🌻

Read more

เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 🥰 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ได้รับรางวัลจากจังหวัดยโสธรและสำนักสหกรณ์จังหวัดยโสธร จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 🥳

เนื่องในวันสหกรณ์แห่[…]

Read more