สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ร่วมกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยปีนี้ได้จัดขึ้นที่ สหกรณ์การเกษตรอำเภอกุดชุม

Read more