เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ เรื่อง ความคุ้มครองประกันภัย ของ บมจ อาคเนย์ประกันภัย จะสิ้นสุดความคุ้มครองในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป สมาชิกสหกรณ์ท่านใดที่มีผลตรวจ RT-PCR หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครอง ไม่สามารถยื่นส่งเคลมประกันได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ
เรื่อง ความคุ้มครองประกันภัย ของ บมจ อาคเนย์ประกันภัย จะสิ้นสุดความคุ้มครองในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
สมาชิกสหกรณ์ท่านใดที่มีผลตรวจ RT-PCR หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครอง ไม่สามารถยื่นส่งเคลมประกันได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ