เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด สหกรณ์ฯ ได้มีประกาศ ” เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 ” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสหกรณ์ได้ครับผม😃😃🥰

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ