เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ได้มีประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ จาก 4.00 บาทต่อปี เป็น 3.50 บาทต่อปี มีผลบังคับใช้แต่วันที่ 1 ก.ค.2565 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ😀😃

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ได้มีประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ จาก 4.00 บาทต่อปี เป็น 3.50 บาทต่อปี มีผลบังคับใช้แต่วันที่ 1 ก.ค.2565 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ😀😃

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ