เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 🥰 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ได้รับรางวัลจากจังหวัดยโสธรและสำนักสหกรณ์จังหวัดยโสธร จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 🥳

เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 🥰
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด
ได้รับรางวัลจากจังหวัดยโสธรและสำนักสหกรณ์จังหวัดยโสธร จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 🥳
1. ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์✅
2. ได้รับผลการจัดชั้นสหกรณ์ ระดับชั้น 1 ประจำปีงบประมาณ 2564✅
3. ได้รับผลการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564
✅
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป