ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์จะออกประชาสัมพันธ์โครงการระดมทุน และการใช้โปรแกรม Smart4M ในวันที่ 6-9 ส.ค.62