ประกาศเรื่องการเรียกร้องค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ Covid 2019