สหกรณ์จังหวัดยโสธร เข้าตรวจ วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561