วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) มั่นคง  โปร่งใส  สร้างวินัย  ใส่ใจสมาชิก

พันธกิจ (Misson)

คือจุดมุ่งหมายพื้นฐานซึ่งแสดงเหตุผลเป็นหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ภารกิจหรือพันธกิจขององค์กร เพื่อตรวจสอบว่างานหลักขององค์กร ที่ทำอยู่ในปัจจุบันยังมีความอยู่หรือไม่ หรือควรปรับเปลี่ยน จึงกำหนดพันธกิจหลักไว้ ดังนี้

  1. พัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคงทางการเงิน
  2. พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก
  3. พัฒนา ปรับปรุง อาคารสำนักงาน อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัยและเหมาะสม
  4. พัฒนาองค์กร บุคลากร ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  5. เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นในชุมชน