ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2517 โดยนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ วันที่  5  สิงหาคม  2517  จากความร่วมมือของข้าราชการตำรวจ ในการจัดตั้งสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยืมเงินไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้สหกรณ์ฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่สมาชิก