Flie Download ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

ใบสมัครสมาชิก ประเภทบุคคล ในครอบครัว  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

แบบคำรับรองสุขภำพตนเอง

****(หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ให้ใช้ของโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น)****

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส.ชสอ.)

ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. (ประกาศรับสมัคร และใบสมัครอยุในไฟล์เดียวกันและใบรับรองสุขภาพตนเอง)

ใบรับรองแพทย์ สส.ชสอ. (ใบแแบบฟอร์มนี้)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ (สสอค.)

ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ (สสอค.)

หนังสือให้คำยินยอมในกำรหักเงิน และแสดงเจตนำกำรรับเงินสงเครำะห์ (สสอค.)

แบบคำรับรองสุขภำพตนเอง (สสอค.)

****(หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ให้ใช้ของโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น)****

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.)

ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ (สสอต.)

ใบสมัครสมาชิกประเภท สมทบ (สสอต.)

แบบคำรับรองสุขภาพตนเอง

****(หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ให้ใช้ของโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น)****