ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด เรื่อง มาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย[…]

Read more

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ ธนาคารออมสิน 🥰✅

   

Read more

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำที่เป็นลูกหนี้ธนาคารออมสิน

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุ[…]

Read more

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564 ขึ้นถือใช้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

เพื่อให้สมาชิกใช้เป็[…]

Read more