สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 7/2563 ในวันพุธที่ 20 พ.ค.63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีทอง สนง.อบจ.ยโสธร

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสีเงิน สนง.อบจ.ยโสธร

Read more