ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ชุดที่ 52 ประจำปี 2565 แทนตำแหน่งว่าง

Read more

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกฤษณะ ได้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการฯ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และข้าราชการตำรวจ

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำก[…]

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 13/2564 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

Read more