สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 14 ตุลาค[…]

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ขอเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ[…]

Read more

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานสหกรณ์จังหวั[…]

Read more

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การงดบริการสินเชื่อ ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน เนื่องจาก สหกรณ์ฯ จะทำการปิดบัญชี ประจำปี 2563 เพื่อจัดทำงบการเงิน สรุปผลกำไรขาดทุน ปี 2563 จึงของดบริการสินเชื่อ ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง[…]

Read more

(ประกาศ)(ประกาศ)(ประกาศ) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด เปิดรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

(ประกาศ)(ประกาศ)(ประ[…]

Read more

สหกรณ์ฯ จะประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในเดือน ตุลาคม 2563 จึงขอให้สมาชิกทุกหน่วย ส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวนอัตราผู้แทนสมาชิก (ตามตารางผู้แทนที่แนบมาด้วย) ส่งมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออ[…]

Read more