สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ขอแจ้งการพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิก จากการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ[…]

Read more

แจ้งสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบครับ เนื่องจากสหกรณ์กำลังปรับปรุงระบบบัญชี จึงยังไม่สามารถเข้าระบบ Smart Member ได้ สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ที่ โทรศัพท์ 045-711862 092-9144497

Read more

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด

สำนักงานตรวจบัญชีสหก[…]

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 14 ตุลาค[…]

Read more