สหกรณ์ฯ จะประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในเดือน ตุลาคม 2563 จึงขอให้สมาชิกทุกหน่วย ส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวนอัตราผู้แทนสมาชิก (ตามตารางผู้แทนที่แนบมาด้วย) ส่งมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด
ด้วย สหกรณ์ฯ จะประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
ในเดือน ตุลาคม 2563 จึงขอให้สมาชิกทุกหน่วย
ส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวนอัตราผู้แทนสมาชิก (ตามตารางผู้แทนที่แนบมาด้วย) ส่งมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
⚠️สมาชิกในหน่วย ให้ส่งเป็นหนังสือแจ้งรายชื่อผู้แทนมายังสหกรณ์ฯ
⚠️สมาชิกหน่วยบำนาญ และสมาชิกต่างจังหวัด ให้แจ้งรายชื่อทางไลน์, ทางอินบ๊อกซ์เฟซบุ๊ค หรือโทรศัพท์ 045-711862, 092-9144497 ด้วยตนเอง
(รายละเอียดตามหนังสือที่ สอ.ตร.ยส.1584/2563 ลง 25 ส.ค.63)

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "2 3 4 หมายเหตุ 24 3 191 21 17 ตารูเนร จำกัด ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยใช้อัตราส่วน จำนวนสมาชิก คนต่อผู้แทนสมาชิกของหน่วย ลำดับ หน่วย จำนวนสมาชิก จำนวนผู้แทน สมาชิกต่างจังหวัด 219 บก.ภ.จว.ยโสธร บำนาญ ฝอ.ภ.จว.ยโสธร สภ.กุดชุม สภ.ค้อวัง สภ.คำผักกูด สภ.คำเขื่อนแก้ว สภ.ทรายมูล สภ.ไทยเจริญ สภ.บึงแก สภ.ป่าติ้ว สภ.มหาชนะชัย สภ.เมืองยโสธร สภ.เลิงนกทา สอบสวน ภ.จว.ยโสธร สีบสวน ภ.จว.ยโสธร 64 7 8 7 36 คน รวมลูกจ้าง รวมลูกจ้าง 4 20 10 71 64 2 8 7 4 11 12 40 รวมลูกจ้าง คน 24 3 50 14 6 15 16 รวมลูกจ้าง คน 145 16 93 10 รวมลูกจ้าง คน รวม 2 68 1158 1 8 136 คน หมายเหตุ: ฝอ.ภ.จว.ยโสธร (งาน 1-7) ให้สิทธิ์ส่งผู้แทน งานละ คน"