เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ขอแจ้งประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ขอแจ้งประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 ให้สมาชิกแจ้งรายชื่อผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาบุตร โดยมีเอกสารประกอบการขอรับทุนฯ ดังนี้
1. ใบคำร้องขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 (ตามแบบฟอร์มสหกรณ์)
2. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน (สมาชิก)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (สมาชิก)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (บุตร)
5. ใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน
โดยส่งมายังสหกรณ์ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ✨🙆
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ