เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำที่เป็นลูกหนี้ธนาคารออมสิน

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำที่เป็นลูกหนี้ธนาคารออมสิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ขอแจ้งให้สมาชิกที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีปัญหาหนี้ค้างชำระกับธนาคารออมสิน
ดำเนินการส่งหนังสือให้ความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว) โดยสมาชิกจะต้องนำส่งภายในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อจะได้นำข้อมูลของสมาชิกเข้าพิจารณา ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092-9144497, 092-9144498 และ 065-4931489 (ผจก.) ในวันและเวลาราชการค่ะ ขอบคุณค่ะ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ