สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด โดยประเมิน 9 หลัก ประกอบด้วย
1.หลักประสิทธิผล 2.หลักประสิทธิภาพ
3.หลักตอบสนอง 4.หลักภาระรับผิดชอบ
5.หลักความโปร่งใส 6.หลักการมีส่วนร่วม
7.หลักมอบอำนาจ 8.หลักนิติธรรม
9.หลักความเสมอภาค

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Miracle Mam, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม