สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินทุกประเภท

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินทุกประเภท กรณ์เงินเดือนเหลือหลังหักรายแล้ว เมื่อรวมกู้ทุกสัญญาแล้ว สมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของเงินเดือน
(รวมเงินประจำตำแหน่ง) แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปค่ะ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ