สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ขอแจ้งการยกเลิกแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ตามแบบสมาคมฌาปนกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด
ขอแจ้งการยกเลิกแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ตามแบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.2) และแบบฟอร์มรายงานสุขภาพตนเอง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วย) โดยสมาชิกที่มีความสนใจและประสงค์ที่จะสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสอต.) ให้ท่านใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ฯ โทร.092-9144497 ค่ะ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ