สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ขอแจ้งการพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิก จากการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ขอแจ้งการพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิก จากการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 คณะกรรมการดำเนินการจึงได้พิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาข้อเสนอแนะของสมาชิก

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ