สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ขอเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด
ขอเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ยโสธรเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน 🥰

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "งีมเัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้า งต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ พลตำรวจตรี (อิทธิพล นาคคำ) ประธานกรรมการ สหกรอมรัพ์ตำรังหัสโสรำกัด"