สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 7/2563 ในวันพุธที่ 20 พ.ค.63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีทอง สนง.อบจ.ยโสธร