สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 3.80 บาทต่อปี เป็นร้อยละ 4.00 บาทต่อปี