สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสีเงิน สนง.อบจ.ยโสธร