สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 2/63 ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองยโสธร