สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ประจำปี 2563 (แทนตำแหน่งว่าง)