ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การงดบริการสินเชื่อ ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน เนื่องจาก สหกรณ์ฯ จะทำการปิดบัญชี ประจำปี 2563 เพื่อจัดทำงบการเงิน สรุปผลกำไรขาดทุน ปี 2563 จึงของดบริการสินเชื่อ ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563

ประกาศสหกรณ์ฯ
เรื่อง การงดบริการสินเชื่อ ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน
เนื่องจาก สหกรณ์ฯ จะทำการปิดบัญชี ประจำปี 2563
เพื่อจัดทำงบการเงิน สรุปผลกำไรขาดทุน ปี 2563
จึงของดบริการสินเชื่อ ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน
ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ