ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดยโสธรจำกัด เรื่อง การพักชำระหนี้เงินต้นสัญญาเงินกู้สามัญ