(ประกาศ)(ประกาศ)(ประกาศ) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด เปิดรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

(ประกาศ)(ประกาศ)(ประกาศ) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด เปิดรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) อายุไม่เกิน 55 ปี ค่าสมัคร 4,880 บ.