บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด. ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เข้าตรวจสอบบัญชี ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ในไตรมาสแรก ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563