ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564 ขึ้นถือใช้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
และทราบหลักเกณฑ์ในการขอกู้เงินทุกประเภทของสหกรณ์
(รายละเอียดตามระเบียบที่แนบมาด้วยแล้ว)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันค่ะ 🥰🥳🎉👇
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ