รายงานกิจการประจำปี 2560

รายงานกิจการประจำปี 2560   

ข้อมูลจากรายงานกิจการประจำปี (วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ วันที่ 30 กันยายน 2560)