รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือน เมษายน 2561

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือน เมษยน วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ