ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด

1.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
2.การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
3.การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด พ.ศ.2545
4.การเก็บรักษา ยืม การทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2545
5.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2545
6.เงินรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2545
7.การใช้ทุนสะสมเพื่อการศึกษาบุตร พ.ศ.2545
8.การใช้ทุนสะสมเพือจ่ายให้สมาชิกและผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่ พ.ศ.2545
9.การใช้ทุนสะสมเพื่อพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.2545
10.การใช้ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม พ.ศ.2545
11.การใช้ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม(แก้ไข/เพิ่มเติม)ครั้งที่1/2547
12.การใช้ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม พ.ศ.2545 แก้ไข/เพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2555
13.การใช้ทุนสะสมเพื่อบริการส่วนรวม พ.ศ.2547
14.การใช้ทุนสะสมเพื่อกิจกรรมตำรวจยโสธร จำกัด พ.ศ.2551
15.การใช้ทุนสะสมเพื่อสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับสมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ.2555
16.การใช้ทุนสะสมเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ.2555
17.เงินทุนสวัสดิการ (ผู้ค้ำประกัน) พ.ศ.2555
18.ทุน พ.ศ. 2555
19.การประชุมใหญ่ พ.ศ.2555
20.การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2555
21.การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2555แก้ไข/เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
22.การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ พ.ศ.2555
23.คุณสมบัติ วิธีรับสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ.2555
24.การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2555
25.การยืมเพื่อเหตุฉุกเฉินในการอุปสมบท/พิธีบวชทางศาสนา งานศพทางศาสนา และงานแต่งงาน พ.ศ.2555