ประวัติสหกรณ์

ด้วยกรมตำรวจกำหนดนโยบาย โดยออกเป็นคำสั่งกรมตำรวจที่ 1379/2519 ลงวันที่
14 กันยายน 2519 ให้ทุกหน่วยงานในระดับกองบังคับการในส่วนกลางและทุกส่วนราชการระดับกองกำกับการในสังกัดส่วนภูมิภาค จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นโดยมีเจตนาให้ข้าราชการตำรวจมีการเก็บออมเงินส่วนหนึ่งไว้ ขณะเดียวกันก็ให้สามารถกู้ยืมไปใช้จ่ายเมื่อมีความจำเป็น และในคำสั่งดังกล่าวได้อนุญาตให้สมุห์บัญชีมีอำนาจหักเงินเดือนของข้าราชการตำรวจแล้วนำส่งสหกรณ์ได้ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ชัดเจนที่สุดของส่วนราชการเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ในส่วนราชการ

จากนโยบายดังกล่าวทำให้ส่วนราชการตำรวจทุกหน่วยจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นอันเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชานั่นเอง เมื่อจัดตั้งขึ้นมาแล้วในด้านการบริหารงาน พบว่ามีปัญหามากมายในทางปฏิบัติ ปัญหาต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

1.  เรื่องเงินทุนหมุนเวียน สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันทางการเงิน เงินหมุนเวียนมาจากทุนของสหกรณ์เอง ซึ่งสมาชิกที่ร่วมกันจัดตั้ง จะต้องถือหุ้นตามความสมัครใจ การออมโดยการถือหุ้นที่ไม่มาก ข้าราชการตำรวจที่สมัครเป็นสมาชิกมีความต้องการเงินกู้มากกว่า ทุกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจขาดสภาพคล่องไม่มีเงินให้สมาชิกกู้ ต้องหาแหล่งเงินกู้จากภายนอกทั้งสิ้นทำให้ผู้บริหารสหกรณ์ขณะนั้นต้องดิ้นรนหาแหล่งเงินกู้เพื่อนำมาให้สมาชิกกู้ นับว่าปัญหาเรื่องเงินทุนเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด

2.  ปัญหาเรียกเก็บเงินจากสมาชิก เนื่องจากข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการที่สามารถได้รับการแต่งตั้งจากที่หนึ่ง หรือ หน่วยงานหนึ่งไปที่ใดก็ได้ในประเทศไทย สามารถขอรับการแต่งตั้งได้ทั้งการขอรับการแต่งตั้งเอง เช่น การขอย้ายกลับภูมิลำเนา เพื่ออุปการะ บิดา มารดา หรือ การแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีผลกระทบกับสหกรณ์เป็นอย่างมาก เพราะก่อนการแต่งตั้งได้เป็นสมาชิกที่สังกัดเดิมอยู่ก่อน และได้กู้เงินไว้แล้วแต่ยังชำระหนี้ไม่หมด พอย้ายไปอยู่ที่ใหม่ก็ไปสมัครเป็นสมาชิกที่หน่วยงานใหม่และก็กู้อีก ทำให้ไม่มีเงินเดือนเหลือพอให้หัก การหักเงินตามคำสั่งผู้หักก็จะหักให้กับสหกรณ์สังกัดตนเองก่อน หากมีเหลือจึงจะหักให้กับสหกรณ์อื่น การหักเงินส่งสหกรณ์จึงเป็นปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไข

3.  ปัญหาเรื่องระบบและการจัดการ สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น เมื่อเริ่มเป็นสมาชิกจะต้องจัดทำทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น ทะเบียนหนี้  ทะเบียนสมาชิกต้องทำเป็นสมุดทะเบียนที่ทำและเขียนโดยมือเท่านั้น สมัยก่อนยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ การที่ต้องทำด้วยมือทั้งหมดก็มีปัญหาที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ทะเบียนเงินกู้ การลงบัญชีหากเป็นสมาชิกในหน่วยงานของตนก็จะสามารถลงรายละเอียดได้ แต่กรณีการย้ายการเรียกเก็บเงินข้ามจังหวัด ข้ามเขตอำเภอ ไม่สามารถเก็บได้ตรงเวลา เพราะต้องมีการส่งเงินทางไปรษณีย์ บางหน่วยเก็บได้เฉพาะเงินต้นและหนี้เท่านั้น ผู้ส่งเงินจะต้องจ่ายค่าฝากส่งไปรษณีย์เอง ทำให้มีการส่งควบเดือนคือไม่ส่งทุกเดือนกลายเป็นเก็บเงินเอาไว้สองเดือนหรือสามเดือนจึงส่งครั้งหนึ่งทำให้ยอดเงินที่ส่งมีการคลาดเคลื่อนเพราะมีดอกเบี้ยตามมา อีกส่วนหนึ่งคือระบบบัญชี การลงบัญชีของสหกรณ์เป็นคนละรูปแบบกับทางราชการ สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ้างบุคลากรมาทำหน้าที่ทางด้านบัญชีได้ ก็ต้องมอบหมายให้ข้าราชการหาคนมาช่วยทำหน้าที่ จึงไม่สามารถทำให้งานสมบูรณ์ได้เต็มที่ ก็มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกัน

4.  ปัญหาเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การบริหารงานสหกรณ์จำเป็นต้องมีองค์ความรู้เฉพาะ เพราะสหกรณ์ไม่ใช่ราชการแต่เป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง ต้องมีความรู้ในเรื่องการบริการจัดการ ความรู้ในเรื่องการเงิน ความรู้ในเรื่องบัญชี สิ่งเหล่านี้ในระบบสหกรณ์ก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ของตนไปแล้ว แต่โอกาสของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบมอบหมายให้มาทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่เคยมีสหกรณ์ไหน ส่งเข้าการศึกษาอบรมเลย เพราะการเดินทางไปเข้ารับการศึกษามีค่าใช้จ่าย ทุกสหกรณ์จึงไม่ยอมเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้ มองไม่เห็นความจำเป็นในด้านนี้ ดังนั้นในสหกรณ์ตำรวจที่ตั้งขึ้นตามนโยบายนี้ ใช้เจ้าหน้าที่ทางด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ รับเงินเดือนจากราชการเท่านั้น สหกรณ์จึงเป็นแต่เพียงงานที่ฝากไว้กับทางราชการ เจ้าหน้าที่ขาดขวัญกำลังใจ ในวาระที่จะต้องพิจารณาบำเหน็จความชอบก็มักจะมาที่หลังข้าราชการอื่นที่ทำหน้าที่ทางราชการโดยตรง ในเบื้องต้นๆ จึงหาคนสมัครใจมาทำหน้าที่ในงานสหกรณ์ยากมาก ก็เป็นอึกหนึ่งปัญหาที่จะต้องหาทางแก้ไข

5.  ปัญหาอื่นๆ เช่น ทางหน่วยงานผู้บังคับบัญชาเห็นว่างานสหกรณ์ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของตำรวจก็ไม่ได้ให้ความสนใจ นอกจากไม่ให้ความสนใจแล้วยังไม่สนับสนุน ไม่สนับสนุนไม่พอยังกีดกันอีกต่างหาก

ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่่อแก้ไขปัญหาและ่ส่งเสริมให้สมาชิกมีสวัสดิภาพที่ดีมีอนาคตและช่วยสร้างสรรค์ความเจริญต่อไป