ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสกรณ์ออมทรัพย์ (สสอต.)/(สส.ชสอ.)

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสกรณ์ออมทรัพย์ (สสอต.)/(สส.ชสอ.)

 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกรอบ 7-2561 ( อายุไม่เกิน 57 ปี)

 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  

1. เป็นสามชิกของสกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจหรือเจ้าน้าที่ผู้ปำิบัติงานให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอต.)

2.  สำหรับรอบ 5/2561 รับสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปีตามปีปฎิทิน (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2504)

หลักฐานการสมัคร

1.  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ  จำนวน 1 ฉบับ

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ

3.  สำเนาหนังสืสำคัญทะเบียนสมรส สำรับผู้ที่ขอใช้คำนำหน้านาง “นางสาว”และใช้นามสกุลเดิมต้องแนบแบบ คร.2 จำนวน 2 ฉบับ

4.  สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยน  ชื่อ-สกุล  จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ อย่างล่ะ 1 ฉบับ

6.  กำหนดรับสมัครรอบ 7/2561 (อายุไม่เกิน 57 ปี) ตั่งแต่วันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2561

อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า   =  4840 บาท