ตรวจและประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561