ประกาศ!!! เรื่องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่าง