👩‍🎓🎓สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด จะพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 👨‍🎓