สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ขอแจ้งประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 👩‍🏫 สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 เมษายน 2565 (รายละเอียดตามประกาศ) หากไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ สหกรณ์ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 🌻

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลำดับ ผู้สมัครหมายเลข นางสาวลัดดา เวชกามา ผู้สมัครหมายเลข ผู้สมัครหมายเลข พันตำรวจดรีหญิงพันตรีสุจริต นางสาวอัญธิกา โคตรพันธ์ คน และคุณสมบัติไม่ครบ คน ผู้สมัครหมายเลข นางสาวเบญจพร สังข์กรทอง ผู้สมัครหมายเลข นางณัฐพร างณัฐพรชุ่ยลานหญา ผู้สมัครหมายเลข6 นางสาวพัชราภรณ์โสสุด ผู้สมัครหมายเลข นางสาวปียธิตา นักบุญ 3 สหกรณ์ฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบธุรการ โดยมีผู้สมัคร คน มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง เพศหญิงหรือชาย(ผ่าน การเกณฑ์ทหารมาแล้ว) มีอายุ่ไม่ตำกว่า และไม่เกิน55 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิ การศึกษาไม่ตำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง เทียบเท่าในสาขา าในสาขา ทางการบัญชี การเงิน ธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงาน สหกรณ์ บริหารการเงิน การบัญชีหรือการ บริหารที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันการเงินอื่น มาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี สามารถทำงานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้"