สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็น “สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด” ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2563 🏆💞✨