รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันอังคารที่ 22 พฤ…