เรียน สมาชิกหน่วยบำนาญ

เรียน สมาชิกหน่วยบำนาญ
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด จะประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ในเดือน ตุลาคม 2563 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ขอให้ท่านแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุม
มายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 (รายละเอียดตามหนังสือที่ สอ.ตร.ยส.1584/2563 ลง 25 ส.ค.63)
จึงเรียนเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ขอบคุณค่ะ