เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เรื่อง เอกสารการศึกษาบุตร

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 เกี่ยวกับเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ข้อ 3.5 ใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ นั้น
เนื่องจาก ในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ซึ่งสถานศึกษาต่างๆ มีการปิดสถานการศึกษาชั่วคราวจึงทำให้เกิดความสะดวกในการดำเนินการขอใบรับรองตามข้อ 3.5
ทางสหกรณ์ฯ จึงอนุโลมการใช้เอกสารแนบการขอทุนการศึกษา จากเดิม ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็น ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนปีการศึกษาล่าสุดแทนได้ หรือเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันค่ะ