เงินกู้ฉุกเฉิน/สามัญ/สามัญสวัสดิการ

1.  เงินกู้ฉุกเฉิน  กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 50,000 บาท ชำระคืน 12 งวด

2.  เงินกู้สามัญ กู้สูงสุด 1,700,000 บาท หุ้น 27% ( เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ )